Ringier Axel Springer – wspieramy w niezależnych decyzjach.

Jesteśmy największą w Polsce firmą mediowo-technologiczną. Dostarczamy wiarygodnych informacji i tworzymy usługi cyfrowe, którym można zaufać. Stawiamy na utalentowanych ludzi, zrównoważony rozwój oraz mądre użycie technologii.

Rekrutacja otwarta

Dane personalne (imię, nazwisko, email, telefon komórkowy)
*
*
*
✓ OK
Plik CV
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe (brutto)
Obszar zainteresowania Prosimy o wybranie obszaru, w którym chciałbyś / chciałabyś pracować. Możesz wybrać więcej niż jeden obszar.
*Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych osobowych, ze strony Spółki jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez adres mailowy: IOD@ringieraxelspringer.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

W przypadku rekrutacji mającej na celu zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę:

Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanej do nas aplikacji będą przetwarzane w następujących celach: (A) celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej: Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy) (B) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) (C) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); (D) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)

W przypadku rekrutacji mającej na celu zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną:

Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanej do nas aplikacji będą przetwarzane w następujących celach: (A) w celu związanym z prowadzeniem procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679 (B) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679 (C) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); (D) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających w imieniu Administratora)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji takimi jak portale rekrutacyjne, a także dostawcy rekrutacyjnych systemów informatycznych;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego trwającego procesu rekrutacji i wyboru kandydata przez Spółkę. W przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  • Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez panel zarządzania zgodami. Dostęp do panelu następuje poprzez stronę zgłoszenia prośby dostępu lub poprzez kliknięcie linku z tokenem przysłanego w wiadomości e-mail przez rekrutera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególna sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

Swoje prawa powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na  wstępie) lub poprzez kontakt na adres HR.Office@ringieraxelspringer.pl (w tytule: „Dane osobowe”).

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę), a także wymagane jest celem prowadzenia rekrutacji (zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody lub jej wycofanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie będzie powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowiło to przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.